תנאי שימוש

20.09.2011 12:43 - 01.01.1900 00:00

תקנון אתר - פורטל יבנה שלי - MYavne
 

 

א. מבוא:

1. אתר "MYAVNE" (להלן – "myavne" או "האתר") מנוהל ומופעל על ידי אמרלד אחזקות "36321115" (להלן - "הנהלת האתר"). השימוש באתר על כל תכניו והשירותים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים המופיעים להלן. כמו-כן, יתכן ובאתר קיימים תכנים ושירותים נוספים אשר השימוש בהם כפוף להסכם מקוון נוסף אשר יתווסף לתנאי השימוש המופיעים בהסכם זה. המבקש לעשות כל שימוש אחר שלא הוגדר במפורש כמותר בהסכם זה חייב לקבל אישור לכך בכתב מהנהלת האתר.
2. התנאים המופעים בהסכם זה מתייחסים לשימוש באתר myavne ובתכנים המופיעים בו בין באמצעות מחשב מכל סוג שהוא ובין באמצעות כל מכשיר תקשורת אחר (ובין היתר אך לא רק, טלפון סלולארי, מחשבי כף יד, טאלבטים וכו'), בין באמצעות גלישה ברשת האינטרנט ו/או באמצעות כל דרך התקשרות אחרת.
3. יובהר, כי המונח "תוכן" ו/או "תכנים" כמשמעם בהסכם זה כולל בתוכו כל תוכן מילולי, חזותי, אור-קולי, קולי או כל שילוב בין הנ"ל, עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה, ולרבות כל תמונה, צילום, איור, הנפשה דמות, סרטון, קובץ קולי, קובץ תוכנה, קוד מחשב, מאגר נתונים, צלמית וכמובן כל מידע אשר נמצא באתר ונערך לשם עשיית שימוש באתר זה.
4. התנאים המופיעים בהסכם זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מתייחסים לשני המינים כאחד.
5. השימוש באתר myavne הינו לשימוש פרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש אחר מלבד שימוש פרטי בתכנים המופיעים באתר.
6. אין להעתיק, לשכפל, או להרשות לאחרים לעשות כן בתכנים המופיעים באתר myavne לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרונים ו/או אחרים, לכל מטרה, מסחרית או שאינה מסחרית ובלבד שאינה לשימוש פרטי.
7. כל שימוש ביישומי מחשב מסוג BOT, ROBOTS, CRAWLERS וכדומה באתר myavne לשם חיפוש, סריקה, תיעוד, העתקה ואחזור או שחזור הינו אסור בהחלט. כמו-כן, אין ליצור כל לקט ו/או אוסף ו/או מאגר מתוך הנתונים והמידע הנמצאים באתר. העושה כן צפוי לעמוד בפני ערכאות משפטיות מתאימות.
8. אין לבצע כל קישור עמוק לא בתוך מסגרת (Frame) ולא בשום אמצעי אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת לכך בכתב מהנהלת האתר.
9. אין לקשר ל-myavne לכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
10. הנהלת האתר תהיה רשאית להורות למבצע קישור כאמור בסעיפים 8-9 לבטלו והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמבצע הקישור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר ו/או myavne לעניין זה.
11. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה ו/או בהסכמים המקוונים האחרים הנמצאים באתר myavne.
12. יובהר כי אתר myavne ו/או הנהלת האתר לא ישאו בכל אחריות לנזק אשר עלול להיגרם ו/או אשר ייגרם בפועל כתוצאה מקישור המנוגד להוראות תקנון זה ו/או מפרסום או הצגה של תכנים בדרך האסורה לפי הוראות תקנון זה. המפרסם פרסום אסור ו/או קישור אסור לפי הוראות תקנון זה צפוי להיתבע בתביעת שיפוי לטובת הנהלת האתר.

ב. תכנים שמשתמשים מוסרים לפרסום ב-myavne:

13. בפני משתמשי האתר קיימת האפשרות להעלות תכנים מסוגים שונים במקומות המיועדים לכך כגון, קבוצות דיון, צ'אטים, תגובות ושירותים אחרים. אין במסירת תכנים אלו לפרסום מצד הגולשים בשום צורה ואופן התחייבות של אתר myavne לפרסם את התכנים הללו. פרסום התכנים יתבצע במסגרת שיקולי האתר ולאתר יהיה שיקול דעת בלעדי אילו תכנים לפרסם ואילו לא ולגולשי האתר ו/או לכל גורם אחר לא תהיה כל תביעה ודרישה בעניים זה מהאתר ו/או הנהלת האתר.
14. הנהלת האתר והאתר מבקשים לעודד דיון פורה תוך שמירה על עקרון חופש הביטוי. ואולם, על מנת למנוע אפשרות של פגיעה ברגשות הציבור ו/או פגיעה פרטנית באדם ו/או גוף כזה או אחר שומרת לעצמה הנהלת האתר לבצע בדיקה של התכנים המועלים על ידי הגולשים טרם פרסומם ומכאן גם שומרת הנהלת האתר לעצמה את הזכות שלא לפרסם דבר זה או אחר במידה והוא יראה על ידי הנהלת האתר כפוגעני. בדיקות מסוג זה יתקיימו על מנת למנוע פרסום של דברי תועבה, דברי נאצה, גזענות, איומים מכל סוג שהוא וכל תוכן שהינו מנוגד לחוק.
15. יובהר מעבר לכל ספק כי הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים אלו וכי האחריות הבלעדית לתכנים רובצת לפתחם של אלו אשר העלו אותם לאתר. אין לראות בתכנים אלו כהבעת דעה מצד הנהלת האתר ואין בפרסום התכנים כאמור משום הבטחת אמינותם, תקפותם, דיוקם או חוקיותם.
16. על כל גולש השולח תוכן לפרסום חלה האחריות המלאה לכל תוצאה אשר תהיה מעצם הפרסום. על הגולש להקפיד כי התכנים יעמדו בדרישות החוק.
17. הנהלת האתר רשאית שלא לפרסם ואם פורסם למחוק לאלתר כל תוכן שיימצא כי מפר את התנאים המופיעים בתקנון האתר ו/או הפוגע או עלול לפגוע במי מבין השירותים המוצעים על ידי האתר, במשתמשי האתר ו/או בהנהלת האתר. במקרה כזה הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממפרסם התוכן את האפשרות לפרסם תכנים נוספים בעתיד.
18. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערות את התכנים הנמסרים לפרסום ובכלל זה את האפשרות לקצרם. סעיף זה יהיה כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
19. אין לראות בתכנים המתפרסמים באתר משום ייעוץ מקצועי. הנהלת האתר מתריעה בפני ציבור הגולשים כי הסתמכות על התכנים המופיעים באתר אינה יכולה לשמש תחליף לייעוץ מקצועי כנדרש במקרים מסוימים כגון ייעוץ משפטי, ייעוץ רפואי ו/או כל ייעוץ מקצועי אחר אשר הדעת נותנת כי איש מקצוע מוסמך יחווה דעה בעניינו.

ג. שירותים הטעונים רישום:

20. חלק מין השירותים אותם מציע אתר myavne טעונים רישום מוקדם. תוכל ליהנות משירותים אלו לאחר השלמת תהליך ההרשמה ולאחר מתן הסכמתך לתנאי ההסכם המקוון המתלווה להליך ההרשמה לשירות.
21. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי מנוי בעבור השימוש בחלק מין השירותים המוצעים באתר. הוראות מדויקות באשר לדמי המנוי יימצאו בהסכם המקוון אותו תצטרך לאשר בעת ההרשמה לשירות הספציפי המבוקש.
22. במהלך ההרשמה לשירותי האתר תתבקש למסור את פרטיך האישיים וכמו כן לקבוע עבורך שם משתמש וסיסמא אשר ישמשו אותך בכל כניסה לאתר ו/או לשירות. הנך נדרש למסור אך ורק את פרטיך הנכונים והאמיתיים ובאמצעות מילוי טופס ההרשמה הינך מאשר את נכונות פרטיך. מסירת פרטים שגויים תגרום לכך כי יאסר עליך לעשות שימוש באתר ובמו-כן הינה בלתי חוקית במדינת ישראל. בכל מקרה של שינוי בפרטים אותם מסרת בעת הרשמתך לאתר עליך לעדכנם באמצעות שירות עדכון הפרטים הקיים באתר.
23. הן הנהלת האתר והן האתר מתחייבים לשמור את פרטיך האישיים אותם מסרת בעת ההרשמה לאתר בסודיות ולא להעבירם לכל גורם אחר ללא אישור מפורש מעת הגולש.
24. הנהלת האתר תהיה רשאית למנוע ממך את השימוש בשירותי האתר בכלל ו/או בכל שירות אחר בפרט על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו-כן, רשאית הנהלת האתר לבטל הרשמתך ולמנוע ממך מלהמשיך ולעשות שימוש באתר ו/או במי מבין שירותיו בכל אחד מן המקרים הבאים- מסירת פרטים שגויים לאתר במתכוון, ביצוע של מעשה ו/או מחדל מתוך כוונה לפגוע בהנהלת האתר ו/או באתר ו/או בצדדים שלישיים, ביצוע או ניסיון לביצוע מעשה בלתי חוקי לפי דיני מדינת ישראל בשירותי האתר, הפרת תנאי הסכם זה ו/או כל תנאי אחר מבין תנאי שירותי האתר, היעדר כניסה לאתר ו/או לשירותי האתר במשך תקופה העולה על 6 חודשים ללא כל צורך בהודעה מוקדמת, עשיית מעשה שיש בו כדי למנוע מאחרים להצטרף לשירות ו/או להמשיך ליהנות מהשירות של האתר, מסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, חסימת אמצעי התשלום במידה שנמסר כזה לאתר, חוב כספי להנהלת האתר שלא נפרע חרף מתן התראה מוקדמת בגין חוב זה.

ד. קישורים ב-myavne:

25. ייתכן כי במהלך ביקורך באתר "myavne" תיתקל בקישורים שונים לעמודים אחרים מחוץ לאתר "myavne" ברשת האינטרנט. קישורים אלו יפנו אותך למקומות אשר אינם באחריותם של האתר ו/או הנהלת האתר ועל כן הינך לוחץ עליהם על דעת עצמך בלבד ועל אחריותך המלאה. הנהלת האתר והאתר אינם ממליצים בשום מקרה ללחוץ על קישור שאינך מכיר את מפרסמו ו/או שאינך בוטח בו במאת האחוזים.
26. העובדה כי קישורים אלו נמצאים באתר אינה מעידה על הסכמתם של הנהלת האתר ו/או האתר עם האמור בעמודים אליהם מפנים קישורים אלו ואינה מהווה הכשר לאמינותם, חוקיותם, אמינותם ועדכניותם של עמודים אלו.

27. אפשר כי תמצא עצמך נפגע מן התוכן אליו תיחשף בעמודים אלו או תמצא אותם פוגעניים, לא מוסריים מנוגדים לדעותיך וכיוצא באלה. הנהלת האתר אינה אחראית בכל מקרה לתכנים אלו ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם או שעלולה להיגרם מהשימוש בקישורים אלו על כל המשתמע מכך.
28. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר קישורים שהועלו לאתר מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו-כן האתר והנהלת האתר שומרים לעצמם את הזכות של להתיר העלאת קישורים חדשים והכל כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ה. מדיניות פרטיות:

29. הן הנהלת האתר והן האתר מכבדים את פרטיות משתמשי וגולשי האתר. מדיניות הפרטיות של האתר הינה כמפורט להלן:
א. הנתונים שיימסרו על ידי גולשי האתר יישמרו במאגר המידע של האתר ולא יימסרו לאף גורם צד שלישי ללא אישורו המפורש של הגולש.
ב. לגולש תמיד תהיה שמורה האפשרות להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים במסגרת שיתופי הפעולה שייווצרו מתוך השימוש באתר "myavne". במקרה כזה האתר ו/או הנהלת האתר לא יימנעו את העברת הפרטים בין הצדדים השונים.
ג. אתרי האינטרנט השונים משתמשים ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. היה והינך בוחר שלא לאפשר שימוש ב"עוגיות" ביכולתך להימנע מכך באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הינך עושה שימוש. יובהר כי הימנעות מלאפשר לאתר לעשות שימוש ב"עוגיות" אלו עלול להביא לכך כי תימנע גישתך לחלקים מסוימים באינטרנט בכלל ובאתר "myavne" בפרט.
ד. הנהלת האתר מתחייבת לקיים את הוראותיו של חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ולאפשר לכל אדם לעיין במידע עליו הנמצא במאגר המידע שברשותה. מקום בו נמצא כי המידע אינו מדויק ו/או אינו נכון תתקן הנהלת האתר את הפרטים בהתאם למידע שיימסר לה על ידי אותו אדם ו/או בא-כוחו.
ה. הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את התנאים המופיעים לעיל. היה ותשתנה מדיניות שמירת הפרטיות כפי שהובאה לעיל תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

ו. תכנים מסחריים:

30. באתר יתפרסמו מעת לעת תכנים פרסומיים שונים כגון פרסומות, באנרים, ומודעות הנמסרים לאתר על ידי מפרסמים שונים ו/או משתמשי האתר אשר יציעו שירותים שונים ו/או מוצרים.
31. תכני הפרסום יופיעו אך ורק במקומות המיועדים לשטחי פרסום באתר ורק לאחר אישור מפורש מהנהלת האתר ו/או הנהלת האתר הכל לפי העניין. אין להעלות מודעות פרסום מכל סוג ומין שהוא שלא במקומות המיועדים לכך ובכלל זה בפורום האתר.
32. יובהר כי האתר ו/או הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן מודעות הפרסום המפורסמות באתר ואחריות בגין פרסומים אלו הינה של המפרסמים ושלהם בלבד. כמו כן, אין לראות בעצם פרסום התכנים ו/או המודעות כהמלצה או הצעה לרכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים בדברי הפרסום.
33. העסקאות ו/או הקשרים העיסקיים ו/או ההסכמים שייווצרו בעקבות הפרסומים השונים באתר myavne יעשו באופן ישיר בין המפרסם לבין הגולש. להנהלת האתר אין כל עניין בעסקאות אלו וממילא היא איננה צד להם ומכאן, כי לא תישא בכל אחריות לעסקאות אלו ולשירותים ו/או מוצרים הקשורים אליהן.

ז. קניין רוחני:

34. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר myavne, בתכנים המופיעים בו, בעיצוב הגראפי ממשק המשתמש ובכלל בכל תוכן אשר הינו יצירה לפי הגדרתו של חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 אך למעט התוכן הפרסומי המופיע באתר והתוכן המועלה על ידי הגולשים הינו בבעלות הנהלת האתר ו/או בבעלות צד שלישי אשר נתן הרשאתו להנהלת האתר להשתמש בו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב מהנהלת האתר.
35. מקום שניתנה הסכמה מפורשת כאמור לעשות שימוש בתוכן זה או אחר מתוך האתר חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי ו/או כל התאמה ו/או הסרה של כל פרט המופיע על גבי היצירה ו/או בתוכה.
36. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
37. התכנים המועלים לאתר על ידי הגולשים הינם בבעלותם של הגולשים. בעצם העלאת תכנים אלו לאתר הינך מאשר כי הינך בעל זכויות היוצרים בתוכן המועלה וכי הינך רשאי למוסרם לפרסום ו/או במידה ואינך הבעלים של תכנים אלו הרי שהינך מצהיר בעצם העלאתם כי הינך בעל הרשאה מתאימה כדין מבעלי התוכן להתיר להנהלת האתר ו/או לאתר זכויות שימוש בתכנים אלו שהינם רישיון-חינם בלתי מוגבל בזמן לעשות שימוש בתכנים אלו באמצעות האתר ו/או הנהלת האתר, הכל לפי העניין.
38. יובהר כי העלאת תכנים המפרים זכויות יוצרים כאמור על ידי הגולשים עלולה להביא לכך כי גולש המעלה תוכן שהינו מפר חושף עצמו לסיכון שבהגשת תביעה כנגדו בגין הפרת זכויות יוצרים. הנהלת האתר ו/או האתר, הכל לפי העניין, תפעל לשיפויה המלא מעם הגולש בגין כל תביעה ו/או עלות אליה ידרשו במקרה של העלאת תוכן מפר כאמור.

ח. אחריות הנהלת האתר:

39. אתר myavne מטבעו וטיבו פונה לקהל בלתי מסוים של אנשים. מכיוון שכך לא ניתן להתאים את תכני האתר לכל אחד ואחת. תכנים אלו ניתנים לשימוש הגולשים במתכונת AS IS ולא ניתן כאמור לשנותם. השימוש בתכנים אלו יעשה באחריותו הבלעדית של הגולש באתר ולא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או הנהלת האתר בגין תכנים אלו.
40. פרסום תכנים על ידי הגולש אינה בהכרח מהווה ערובה להיענות לתכנים אלו ולהנהלת האתר אין ולא תהיה כל אחריות באשר להיענות שכזו אם וכאשר תהיה כזו ובכלל זה אין הנהלת האתר אחראית לזהות הגולשים אשר יפנו אל המפרסם ו/או לכל תוצאה אשר תנבע כתוצאה מפניה זו או אחרת ו/או כתוצאה מעצם הפרסום בכלל.
41. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים ו/או שירותים שצדדים שלישיים מפרסמים באתר וכן אינה אחראית לאמינותם, נכונותם, חוקיותם, דיוקם ותוכנם.
42. בכל מקרה אין לראות בתכנים המתפרסמים באתר ובכלל זה בפורומים השונים של האתר מעין ייעוץ מקצועי ותכנים אלו אינם באים לחליף או ליתר את הצורך בייעוץ מסוג זה. דברים אלו נכונים גם לתכנים המתפרסמים על ידי מנהלי הפורומים השונים בין אם הינם אנשי מקצוע ובים אם לאו. החלטה להסתמך על תכנים אלו הינה לשיקולו הבלעדי של הגולש והאחריות המלאה לכל תוצאה אשר תיגרם מהחלטה זו הינה לפתחו של הגולש בלבד.
43. יובהר כי אין ביכולתה של הנהלת האתר להבטיח כי שירותי האתר לא יחוו מפעם לפעם שיבושים והפרעות בשל תקלות טכניות, יתקלו בטעיות ו/או הטעיות מצד המשתמשים השונים וכן כי יהיו חסינים לחלוטין מפני נזקים וקלקולים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לחומרי המחשב על ידי מי שאינו מורשה.

ט. שיפוי:

44. המפר תנאי שימוש אלו מתחייב באמצעות הסכמתו לתנאים המופעים לעיל לשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בכל מקרה של גרימת נזק, הפסד והוצאה שייגרמו להנהלת האתר כתוצאה ממעשה או מחדל או הימנעות מלעשות מעשה שהייתה חובה לעשותו על פי דין על פי הוראות התנאים שלעיל.

י. שינויים באתר והפסקת השירות:

45. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת ומפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי את ממשק המשתמש באתר, עיצוב האתר מראהו ותכניו. כמו-כן, רשאית הנהלת האתר לבצע כל שינוי כאמור בלא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. לא תועלה כל טענה כנגד הנהלת האתר ו/או כנגד האתר בגין אי-נוחות, תקלות ושינויים שיתרחשו בגין החלטות מסוג זה.
46. הנהלת האתר מבקשת להבהיר כי על אף כל האמור לעיל בתנאי שימוש אלו ומבלי לגרוע מאף אחד מהתנאים הנ"ל תהיה רשאית הנהלת האתר להפסיק מלקיים את האתר בכל רגע נתון מתוך שיקוליה הבלעדיים ולא תועלה כנגדה כל טענה לעניין זה. הנהלת האתר תפרסם הודעה בדבר הפסקת השירותים הניתנים באתר זמן סביר מראש וכל החומר המצוי באתר יוחזק בידי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה במשך פרק זמן שלא יעלה על 30 יום ולאחריו יימחק כל החומר בלא שמירת כל גיבוי נוסף ובלא הודעה נוספת על כך.

יא. בוררות וסמכות שיפוט:

47. על השימוש באתר myavne יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ולא תהיה כל תחולה לדין הבינלאומי הכללי בכלל והדין הבינלאומי הקבוע בחוקי ישראל בפרט.
48. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים הקשורה לשימוש באתר ו/או לתנאי שימוש אלו על כל המשתמע מכך ובכלל זה ההסכמים המקוונים הנלווים לחלק משירותי האתר תובא בפני הבורר עו"ד יונתן דרורי מרחוב ביאליק 164, רמת-גן לבקשת מי מהצדדים.
49. בין יתר סמכויות הבורר ליתן סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיומה של הבוררות יהיה במשרדו של עו"ד דרורי. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים ולדיני הראיות והדבר ייוותר לשיקול דעתו הבלעדי של הבורר אך הבורר יהיה כבול לדין המהותי ויהיה חייב בנימוק החלטתו.
50. במקרה של מחלוקת בין הצדדים להסכם זה אשר הינה תולדה של הודעת צד ג' לא תהיה תחולה לעניין הבוררות כפי שהינו מופיע בהסכם זה.
51. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בית המשפט שמושבו בעיר פתח תקווה.
52. סעיפים 48-51 להסכם זה מהווים הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.
53. כל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר לפי הסכם זה או כל עניין שבו לא תקום תחולה להסכם הבוררות כאמור תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה אך ורק לבית משפט במחוז המרכז בלבד.
54. הנהלת האתר מבקשת לשמור על הוראותיהם של חוקי מדינת ישראל ותכבד ככל האפשר את פרטיותם של גולשי ומשתמשי האתר. היה והינך סבור כי פורסם באתר תוכן פוגעני כלפיך ו/או כלפי צד שלישי הינך רשאי לפנות אל האתר ו/או הנהלת האתר ואנו נפעל לטיפול בענין נשוא הפניה בהקדם. פניות להנהלת האתר ניתן להעביר אל: info@myavne.co.il .
מעודכן ליום 27/01/15

 

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader